Witamy!

Witamy na naszym portalu, który powstał z myślą o komornikach i radcach prawnych. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje prawne.
Zapraszamy do sledzenia!

Witamy!

Witamy na naszym portalu, który powstał z myślą o komornikach i radcach prawnych. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje prawne.
Zapraszamy do sledzenia!

Witamy!

Witamy na naszym portalu, który powstał z myślą o komornikach i radcach prawnych. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje prawne.
Zapraszamy do sledzenia!

Witamy!

Witamy na naszym portalu, który powstał z myślą o komornikach i radcach prawnych. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje prawne.
Zapraszamy do sledzenia!

Witamy!

Witamy na naszym portalu, który powstał z myślą o komornikach i radcach prawnych. Znajdziesz tutaj najnowsze informacje prawne.
Zapraszamy do sledzenia!

 

Radca prawny w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym strona może występować samodzielnie bądź poprzez pełnomocnika. Warto skorzystać z drugiej możliwości, ponieważ wiąże się ona z licznymi profitami. Przede wszystkim powód bądź pozwany nie będzie musiał samodzielnie stawiać się w sądzie na długie i monotonne rozprawy. Trzeba pamiętać, że procedura cywilna jest niezwykle skomplikowana. Znalezienie odpowiedniego przepisu, który będzie mógł zostać w danym stanie faktycznym zastosowany, może napotykać na znaczne trudności. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem bez problemu znajdzie odpowiednią dyspozycję w obowiązujących ustawach. Wszelkie kwestie formalne zostaną błyskawicznie załatwione w imieniu klienta i ze skutkiem prawnym korzystnym dla niego. Prawnik powoła świadków, których obecność jest konieczna dla możliwie jak najlepszego wyjaśnienia sprawy. Wszelkie pisma procesowe zostaną wniesione we właściwych terminach, co ma ogromne znaczenie dla szybkiego przeprowadzenia procesu. Stronie pozostaje jedynie spokojnie czekać na korzystny dla niej wynik sporu.

Niedrogi komornik Warszawa

Kwota, jaką może uzyskać wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego, uzależniona jest od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest masa majątkowa, która uległa zajęciu przez komornika. Trzeba jednak pamiętać, że w związku z egzekucją organ ten ponosi spore koszty. Podlegają one stosownemu odliczeniu. Czasami zdarzają się sytuacje, w których te koszty przewyższają wartość mienia dłużnika – wtedy postępowanie egzekucyjne jest umarzane. Dlatego zaleca się wybór organu, który przeprowadzi postępowanie sprawnie i bez generowania niepotrzebnych kosztów. Komornik Warszawa zdecydowanie polecany jest osobom, które chciałyby szybko i sprawnie uzyskać należne im środki. Przede wszystkim jest to fachowiec, który niezwykle rzadko prowadzi czynności w miejscu zamieszkania dłużnika. Wynika to z faktu, że przedstawia odpowiednią argumentację w kierowanych do niego wnioskach. Sprawia to, że dłużnicy najczęściej dobrowolnie poddają się egzekucji, co znacząco zmniejsza związane z nią koszty i wydatki.

Komornik Warszawa do egzekucji z nieruchomości

Prowadzenie egzekucji z gruntów oraz budynków, które należą do dłużnika, co do zasady możliwe jest tylko w postępowaniu, w którym bierze udział komornik. Jest to organ fachowy, który zajmuje się ściąganiem należności. Jednocześnie pełni on bardzo poważną funkcję w postępowaniu zabezpieczającym. Wierzyciel, który nie może uzyskać zaspokojenia z majątku ruchomego dłużnika, powinien skierować do organu egzekucyjnego odpowiedni wniosek o rozszerzenie egzekucji na nieruchomości. W tym przypadku komornik Warszawa wydaje odpowiednie postanowienie, w którym zarządza o wycenie danej działki. Wartość zostanie określona wedle ceny godziwej, której uzyskanie jest najbardziej prawdopodobne w toku licytacji. Dłużnik może na takie postanowienie złożyć zażalenie, jednak jest ono rozpatrywane przez sąd, który przychyla się do wszelkich czynności komorniczych. Po wycenie mienia komornik dokonuje jego sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Zapraszany jest na nią każdy, kto złożył we właściwym terminie wniosek o dopuszczenie i wpłacił wadium.

Skrupulatny Komornik Warszawa

Wykonywanie wyroków sądowych musi odbywać się bardzo precyzyjnie. Trzeba pamiętać, że orzeczenia zasądzające na rzecz powoda określone świadczenia określone są dokładnie co do wysokości. Nigdy nie jest możliwe wychodzenie poza żądanie pozwu. Dlatego komornicy zawsze muszą prowadzić egzekucję do określonej kwoty pieniężnej. Problem pojawia się jednak w wypadku, gdy dana osoba po wydaniu wyroku żąda zwiększenia należnych jej świadczeń. Postępowanie może toczyć się całymi latami, a jej potrzebne są środki na utrzymanie siebie oraz swojej rodziny. Komornik Warszawa może wtedy wydać odpowiednie postanowienie, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie zabezpieczenia. Tym samym pieniądze, które są potrzebne wierzycielowi, będą na bieżąco przesyłane na jego rachunek. Co najważniejsze, świadczenia będą przyznawane aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Ponadto komornik może dokładnie ewidencjonować dochody dłużnika. Dzięki temu w przypadku, gdy jego sytuacja materialna polepszy się, możliwe będzie wyegzekwowanie większych świadczeń.

Komornik Warszawa przy egzekucji alimentów

Zasądzone należności alimentacyjne, zarówno za przeszłe okresy, jak i bieżące, mogą zostać ściągnięte przez komornika. Często jest to warunek konieczny, ponieważ niewielu zobowiązanych do świadczeń respektuje wyrok sądu. Na szczęście istnieją instrumenty przymusu, które pozwalają na uzyskanie alimentów od osób opornych. W tym celu wszelkie środki trwałe oraz pieniężne mogą zostać zabezpieczone na poczet postępowania egzekucyjnego. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla osoby uprawnionej, ponieważ może ona w bardzo szybkim czasie uzyskać należne jej pieniądze. Komornik Warszawa to organ, który specjalizuje się w ściąganiu należności alimentacyjnych. Nie jest przy tym konieczne okazywanie klauzuli wykonalności przez uprawnionego – wyrok zasądzający świadczenia alimentacyjne jest wykonywany od ręki. Komornik zadba nie tylko o interesy wierzyciela, ale również zabezpieczy odpowiednie sumy na pokrycie postępowania sądowego oraz kosztów egzekucji. Wszelkie mienie o znacznej wartości zostanie wystawione na licytację publiczną.

Komornik Warszawa w sprawach karnych

Przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa sądy karne orzekają wtedy, gdy oskarżony w trakcie popełnienia czynu zabronionego znacząco się wzbogacił. Jednak wykonanie takiego wyroku nie jest sprawą łatwą. Trzeba pamiętać, że często łup pochodzący z przestępstwa jest skrzętnie ukrywany. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty, który posiada szerokie pole działania i może sprawdzić wszelkie rachunki bankowe, które należą do oskarżonego. Ponadto może on wejść na posesję oskarżonego i przeszukać jego mieszkanie. Komornik Warszawa działa na podstawie prejudykatu, czyli wyroku, który został opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Wszelkie czynności dokonywane są pod nadzorem osoby trzeciej. W przypadku, gdy mienie pochodzące z przestępstwa zostanie prawidłowo zidentyfikowane, możliwe jest jego oddanie prawowitym właścicielom. Jeżeli nie będzie można ustalić ich tożsamości, zajęte mienie zostanie złożone do depozytu sądowego. Wtedy komornik podejmie niezbędne czynności, aby krąg pokrzywdzonych przestępstwem ustalić.

Komornik Warszawa do wykonania orzeczenia sądu cywilnego

Uzyskanie wyroku sądowego nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc podjąć czynności egzekucyjne. Przede wszystkim konieczne jest skierowanie odpowiedniego pisma do właściwego miejscowo komornika. Istnieje jednak przepis, w świetle którego wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może skierować sprawę do dowolnego organu egzekucyjnego. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ umożliwia wybór osoby, która jest niezwykle skuteczna w ściąganiu długów. Komornik Warszawa znany jest ze swojej sumienności. Sprawia to, że jest on osobą bardzo skuteczną, która wszelkie czynności zabezpieczające i egzekucyjne wykonuje z pełnym profesjonalizmem. W przypadku, gdy wszelkie wymogi prawne zostaną spełnione, możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego oraz przedmiotów należących do dłużnika. Wszelkie czynności dokonywane są bezzwłocznie. Sprawia to, że dłużnik nie zdąży przekazać ich osobom trzecim. Jeżeli do tego dojdzie, komornik będzie mógł wystąpić do sądu ze skargą paulińską. Polega ona na uznaniu czynności na rzecz osoby trzeciej za bezskuteczne.

Wykaz majątku – komornik Warszawa

W trakcie postępowania sądowego pomiędzy dwoma stronami umowy sąd może zobowiązać jedną z nich do przedstawienia wykazu całego swojego majątku. Niestety, sędziowie nie mają żadnej możliwości stosowania środków przymusu względem uchylających się od tego obowiązku. Jest to bardzo niekorzystne dla strony przeciwnej, która nie może korygować pierwotnie złożonego żądania. W takiej sytuacji podmiot ten musi wystąpić do komornika, aby wszedł na posesję zobowiązanego i sprawdził, jakim majątkiem on dysponuje. Dzięki temu możliwe będzie dokładne określenie przedmiotu procesu i wskazanie, do jakiej sumy możliwe będzie egzekwowanie roszczenia. Komornik Warszawa bardzo starannie przygotuje wykaz majątku dłużnika. Zostanie on sporządzony wedle jego najlepszej wiedzy, opartej przede wszystkim na sposobach wyceny z ustawy o rachunkowości. Są to mierniki niezwykle precyzyjne, dlatego wierzyciel będzie w pełni zadowolony z tak sporządzonego wykazu. Jeżeli wyrok zostanie wydany na jego korzyść, będzie mógł on zaangażować komornika do egzekucji.

Pomocny komornik Warszawa

W kancelariach komorniczych przetrzymywane są dokumenty z wszystkich egzekucji, które były toczone w ostatnich pięciu latach. Niejednokrotnie organy administracji publicznej wymagają od danej osoby okazania zaświadczenia, w którym został stwierdzony określony stan prawny. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy dana osoba chce zwolnić się od obowiązku podatkowego za rok, w którym prowadzona była aktywna egzekucja z jej majątku. W takiej sytuacji należy zgłosić do kancelarii wniosek o wydanie odpisu dokumentu bądź sporządzenie zaświadczenia. Komornik Warszawa stara się pomóc byłym dłużnikom i bez zbędnej zwłoki wyda potrzebny dokument. Warto wskazać, że organ egzekucyjny często stara się działać także w interesie dłużnika. W tym przypadku może on wydać stosowną opinię, wskutek której możliwe będzie wcześniejsze zatarcie skazania. Ma to duże znaczenie dla każdej osoby, która chciałaby podjąć działalność gospodarczą bądź zatrudnić się w sferze publicznej. Dobry komornik zawsze chętnie pomaga, dlatego warto do niego zgłosić wszelkie roszczenia prawne.

Dobry komornik Warszawa

Należności alimentacyjne na dziecko można zasądzić jedynie w drodze postępowania cywilnego. W przypadku, gdy sąd wydał rozstrzygnięcie korzystne dla uprawnionego, możliwe jest całkowite wykonanie orzeczenia jeszcze przed jego uprawomocnieniem. Dzięki temu osoba, na rzecz której przyznano świadczenia, nie pozostanie bez środków do życia. Niezwykle istotne jest, aby jak najszybciej zaczęła dochodzić wykonania wyroku. W innym wypadku zobowiązany do alimentów może uciec poza granice kraju. Komornik Warszawa zawsze występuje w obronie osób, na rzecz których zostały zasądzone alimenty. Bardzo szybko podejmie on niezbędne czynności, które będą miały na celu zamrożenie środków pieniężnych oraz zniwelowanie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawi to, że osoba alimentowana bardzo szybko uzyska pieniądze dla siebie i swoich najbliższych. Warto jednak pamiętać, aby wydatkować środki z dużą ostrożnością – jeżeli orzeczenie zostanie uchylone, obowiązek alimentacyjny względem małżonka bądź małoletnich dzieci ustanie.