Category: Radca prawny

Profesjonalny radca prawny dla spółek kapitałowych

Obsługę bieżących spraw sądowych i pozasądowych spółki przeważnie zleca się prawnikom. Takie rozwiązanie jest przyjęte nie tylko w naszym kraju, ale także w innych państwach silnie rozwiniętych gospodarczo. Niezwykle ciężko jest prowadzić sprawy spółki bez odpowiedniego przygotowania. Należy przecież czuwać nad należytym wykonywaniem obowiązków natury formalnej. W przypadku, gdy członkowie zarządu nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, należy zlecić całość spraw spółki prawnikowi. Doświadczony radca prawny posiada solidne zaplecze, które pozwoli mu w pełni poświęcić się sprawom danej firmy. Ma on możliwość reprezentowania przedsiębiorstwa w sądzie, co jest bardzo ważne szczególnie dziś, gdy obrót prawny jest bardzo skomplikowany. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędne jest prowadzenie nawet kilku procesów z kontrahentami jednocześnie. Warto wskazać, że dobry prawnik może z łatwością dochodzić należności z faktur, które nie zostały zapłacone w terminie. W tym przypadku wnosi do kontrahentów wezwania do zapłaty.

Radca prawny – sprawy karne

Czym różni się radca prawny od adwokata? Na chwilę obecną tak naprawdę dla przeciętnego człowieka, czy też klienta, a później mandanta nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ na chwilę obecną oboje oni mogą reprezentować daną stronę postępowania sądowego przed sądem. Do niedawna, to znaczy sprzed nowelizacji ustawy, to jest kodeksu postępowania karnego w 2015 roku radca prawny nie mógł być obrońcą oskarżonego w postępowaniu karnego. Mógł on do tamtej pory reprezentować na przykład oskarżyciela posiłkowego, będąc jego pełnomocnikiem. Różnica na chwilę obecną pomiędzy tymi dwoma zawodami, które de facto traktują w głównej mierze o tym samym, jest to, że radca prawny może być zatrudniony na etacie, natomiast adwokat wręcz przeciwnie. Do kogo więc udać się w swojej sprawie? Wybór należy tylko i wyłącznie od nas. Dobrze jest poradzić się kogoś kto miał do czynienia z takimi osobami i może kogoś polecić. Można też spróbować w ciemno i liczyć, że dołożą oni należytej staranności podczas „pracy dla nas”.

Radca prawny od regulacji sektorowych

Regulacje sektorowe obejmują takie dziedziny życia jak energetyka, telekomunikacja czy transport. Wszystkie akty prawne, które dotyczą tych materii, są bardzo specyficzne, ponieważ są one właściwe jedynie dla tych dziedzin. W większości są to przepisy wewnętrznie obowiązujące, ponieważ związane są nimi przede wszystkim organy administracji publicznej. Problem pojawia się w przypadku, gdy konieczne jest ubieganie się o koncesję w celu podjęcia działalności sektorowej. Jak powszechnie wiadomo, uczestnictwo w rynku regulowanym obwarowane jest licznymi wymogami natury formalnej. Skuteczny radca prawny obeznany w tej materii nie ma jednak większych problemów z dopełnieniem odpowiednich czynności przed organami. Zdecydowanie zaleca się zaangażowanie prawnika do sprawy, ponieważ cała procedura przebiega zdecydowanie szybciej. Jednocześnie warto wskazać, że usługi w tym zakresie nie są zbyt drogie. Sprawia to, że każdy przedsiębiorca, który chce uzyskać koncesję sektorową, ochoczo korzysta z pomocy specjalisty.

Radca prawny dla przedsiębiorcy przewozowego

Świadczenie usług przewozowych jest bardzo opłacalne, ponieważ z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na transport towarów oraz osób. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje firmy przewozowej w obrocie wiąże się z koniecznością ubiegania się o liczne koncesje i zezwolenia. Czasami nie jest to łatwe, ponieważ droga formalna w sprawach tego typu jest bardzo skomplikowana. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie prawnika, który posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa przewozowego. Radca prawny jest wtedy odpowiedzialny nie tylko za załatwianie bieżących spraw firmy, ale również za spisywanie treści regulaminów oraz podtrzymywanie warunków koncesji. Duże znaczenie ma fakt, że każdy prawnik cechuje się sumiennością i rzetelnością. Taki stan rzeczy korzystny jest dla właściciela firmy przewozowej, który może skupić się w pełni na swojej pracy bez obaw, że formalności nie zostaną dopełnione. Dlatego dla spokoju i komfortu psychicznego warto zatrudnić profesjonalnego prawnika.

Radca prawny w sprawach pracowniczych

Wyegzekwowanie należnego wynagrodzenia za pracę może napotykać na znaczne trudności w przypadku, gdy pracodawca okaże się niewypłacalny. W takiej sytuacji może okazać się konieczne wytoczenie sprawy z powództwa cywilnego. Duże znaczenie ma fakt, że w przypadku upadłości zakładu pracy możliwe jest dochodzenie należnej sumy od syndyka bądź likwidatora. Jeżeli wnioski skierowane do tych organów pozostaną bez odpowiedzi, należy jak najszybciej wnieść pismo inicjujące postępowanie do sądu. Radca prawny może reprezentować klienta w sprawach z zakresu prawa pracy. Przede wszystkim opracuje on strategię, która przyczyni się do wygrania sprawy. Ponadto w przypadku, gdy sąd uzna to za konieczne, weźmie udział w postępowaniu dowodowym. Jak powszechnie wiadomo, pozycja sądu w sprawach cywilnych jest pasywna, dlatego przeważnie sprawy wygrywane są przez osoby, które posiadają lepszych pełnomocników. Na szczęście solidny radca prawny upora się z wszelkimi formalnościami i przekona sąd, że wynagrodzenie pracownikowi po prostu się należy.

Radca prawny w sporze z organami rentowymi

Każda osoba pracująca obowiązana jest uiszczać należności na rzecz ZUS lub KRUS. Niestety, wysokość tych składek jest znaczna. Gwarantują jednak one określone profity, takie jak możliwość pójścia na przedwczesną rentę oraz świadczenia emerytalne. W przypadku, gdy organ rentowy źle obliczył wysokość należnej emerytury bądź renty, niezbędne wydaje się dochodzenie swoich praw w ramach postępowania sądowego. W każdej jednak sytuacji musi być ono poprzedzone wyczerpaniem drogi mediacyjnej w postępowaniu przed organem rentowym. Już na tym etapie należy bezwzględnie zaangażować w sprawę prawnika. Radca prawny z kompleksową wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych poradzi sobie w sporze z urzędnikami. Możliwe będzie wynegocjowanie rozsądnego wyjścia z sytuacji. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, dołoży on starań, aby proces sądowy skończył się pomyślnie dla klienta. Wtedy też zostaną zebrane dowody, które będą świadczyły o regularnym opłacaniu składek na ubezpieczenia. Dzięki temu sąd wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Solidny radca prawny

Zaległości podatkowe to duży problem dla każdej osoby, która je posiada. Niestety, w ramach kontroli ze strony Urzędu Skarbowego czy Służby Celnej może dojść do ich wykrycia. Nie warto jednak nadmiernie się martwić – istnieją skuteczne sposoby na dochodzenie ich umorzenia. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że Skarb Państwa bardzo skrupulatnie rozlicza wszelkie należności z podatnikami. W sytuacji, gdy pojawią się zaległości podatkowe, warto skorzystać z możliwości, jakie oferowane są przez profesjonalistów. Radca prawny orientuje się dobrze nie tylko w sprawach gospodarczych, ale również podatkowych. Dzięki niemu możliwe jest wystosowanie profesjonalnego pisma do organu administracji publicznej, w którym wskazane zostaną przesłanki do umorzenia postępowania podatkowego bądź czynności sprawdzających. Po pomyślnym przejściu tej procedury wystarczy zawnioskować o umorzenie wykrytych zaległości podatkowych. Jeżeli prawnik zastosuje odpowiednią argumentację, nie będzie najmniejszych problemów z uzyskaniem korzystnej decyzji.

Radca prawny w sprawie o wywłaszczenie z nieruchomości

Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza wskazuje, że istnieje możliwość wywłaszczenia. Może się ono jednak odbyć jedynie wtedy, gdy przyświeca mu ważny cel publiczny i jedynie za słusznym odszkodowaniem. Warto wskazać, że niezwykle ciężko jest osobie fizycznej dochodzić swoich praw w przypadku, gdy organ państwowy zażąda wydania ziemi wraz z inwentarzem. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dobrym prawnikiem. Jest to ostatnia możliwość na polubowne załatwienie sporu. Radca prawny posiadający szeroką wiedzę z zakresu prawa rzeczowego nie powinien mieć większych problemów z wytoczeniem powództwa o zaniechanie naruszenia prawa własności. W przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, prawnik znajdzie inne wyjście z sytuacji niż wywłaszczenie. Być może okaże się, że w zupełności wystarczy zmiana planu zagospodarowania tak, aby inwestycja publiczna przechodziła przez inne działki. Prawnicy znani są z niebywałego sprytu i rzetelnej wiedzy, dlatego zaangażowanie jednego z nich wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.

Sprawdzony radca prawny

Prowadzenie firmy budowlanej wiąże się z koniecznością dopełniania szeregu spraw formalnych, które są wymagane przez organy państwowe. Niestety, uzyskanie pozwolenia na budowę nie zatrzymuje całej procedury biurokratycznej. Ponadto w przypadku, gdy dana osoba nie dysponuje odpowiednią wiedzą fachową z zakresu prawa budowlanego, niezwykle ciężko jest znaleźć jej samodzielnie rozwiązanie swojego problemu. Z pomocą przychodzą prawnicy. Są to osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w bataliach sądowych z udziałem organów administracji publicznej. Rzetelny radca prawny upora się z każdą sprawą – wystarczy dać mu odpowiednio dużo czasu. Warto zwrócić uwagę na specjalizację danego prawnika – może się okazać, że doskonale sprawdzi się on w innych sprawach, które aktualnie się toczą. Radcowie są wszechstronni, dlatego warto wykorzystywać ich kompleksowe umiejętności w każdej sytuacji, gdy potrafi on pomóc. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne sfinalizowanie wielu spraw i transakcji, które do tej pory zakłócały spokój przedsiębiorcy.

Efektywny radca prawny

W trakcie pobytu poza granicami kraju może okazać się konieczne stawiennictwo przed polskim sądem. Jeżeli strona nie wskaże w odpowiednim terminie swojego pełnomocnika, zostanie ustanowiony dla niej kurator. Jest to sytuacja niezwykle niekorzystna, ponieważ może on podejmować dla strony wszelkie czynności, także te, które są dla niej niekorzystne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest skontaktować się telefonicznie z prawnikiem, który prowadzi kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny stawi się na każde wezwanie sądu i będzie rzetelnie reprezentował interesy mocodawcy. Ponadto będzie on mógł podejmować w kraju takie czynności jak wszczęcie postępowania czy wniesienie apelacji. Wszelkie pisma sądowe będą kierowane na adres jego kancelarii. Dzięki temu klient będzie mógł być spokojny o swoją sytuację prawną. Radca podejmie wszelkie czynności, które są niezbędne dla jego klienta. Osoba ta nie będzie musiała przyjeżdżać do kraju, aby udzielić mu pełnomocnictwa – w zupełności wystarczy wysłanie jego odpisu drogą elektroniczną.