Category: Radca prawny

Radca prawny do obsługi prawnej firmy

Przedsiębiorcy niezwykle często korzystają z pomocy prawników. Wielkie firmy, które działają z potężnym rozmachem, bardzo często decydują się na stworzenie specjalnych działów prawnych. W ich ramach wszystkie sprawy sądowe firmy są obsługiwane przez doświadczony zespół, w którym pracują znamienici fachowcy. Duże znaczenie ma fakt, że każdy prawnik posiada wnikliwą wiedzę na temat wąskiego zagadnienia. Sprawia to, że jest on zdecydowanie lepszym fachowcem w danych sprawach niż jego koledzy z branży. Radca prawny ma również ogromną wiedzę na temat spraw, które mogą zdarzyć się codziennie. Windykacja długu, wezwanie do zapłaty czy inne czynności natury proceduralnej nie stanowią dla niego najmniejszego problemu. Sprawia to, że przedsiębiorca, który zatrudnia wyspecjalizowanego prawnika, otrzymuje kompleksową obsługę prawną na bardzo wysokim poziomie. Nie warto prowadzić spraw prawnych samodzielnie – konieczna jest znajomość wymogów formalnych oraz terminów. Dobry prawnik zna je na pamięć, dlatego jest znacznie bardziej sprawny w obsłudze firmy.

Doświadczony radca prawny

Umowy gospodarcze pełnią bardzo poważną rolę w obrocie. Stanowią one podstawę funkcjonowania wzajemnych układów pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami. Ewentualne spory z kontraktów rozstrzygane są przez właściwy miejscowo sąd lub ten, który został wskazany w treści samej umowy. Duże znaczenie ma fakt, że możliwe jest również określenie procedury rozjemczej. W jej ramach właściciele firm reprezentowani są przez prawników. To oni decydują, jak należy rozumieć sporne postanowienia kontraktu. Bardzo ważne jest, aby przedstawiciel był osobą kompetentną, która posiada doświadczenie w negocjowaniu. Dzięki temu możliwe jest dojście do porozumienia w drodze mediacji. Radca prawny obsługujący firmę nie ma większych problemów z przekonaniem oponentów, że racja leży po stronie przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Dysponuje on odpowiednimi umiejętnościami miękkimi oraz wiedzą z zakresu prawa gospodarczego. Wskaże on rozwiązanie, które zadowoli nie tylko jego mocodawcę, ale również jego kontrahentów oraz osoby trzecie.

Dobry radca prawny w sprawie pracowniczej

Spory z pracodawcą toczone są w ostatnich latach niezwykle często. Niektóre firmy nie przywiązują dużej uwagi do gwarancji, które są zapewnione pracownikom w ramach przepisów kodeksu pracy. Niezwykle ważne jest, aby dochodzić swoich praw wnikliwie szybko. Korzystne rozstrzygnięcie w danej sprawie może znacząco poprawić funkcjonowanie całego zakładu pracy. Ponadto każde orzeczenie może stanowić prejudykat dla innych toczących się spraw. W trakcie procesu pomocną dłoń może wyciągnąć radca prawny. Taka osoba doskonale radzi sobie w sporach z pracodawcami, którzy nie respektują podstawowych praw pracowniczych. Dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest uzyskanie wyroku zasądzającego określone świadczenie lub zobowiązującego pracodawcę do zaniechania nadużyć. Warto nadmienić, że wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy objęte są trybem dwuinstancyjnym. Sprawia to, że każda osoba, której nie udało się obronić swoich praw w sądzie rejonowym, może wnieść we właściwym terminie apelację do sądu wyższej instancji.

Radca prawny na sprawę karną

Każda osoba, która została postawiona w stan oskarżenia przed sądem, ma możliwość korzystania z pomocy obrońcy. Jest to gwarancja procesowa, która została ujęta nawet w ustawie zasadniczej. Możliwe jest zatrudnienie dowolnego prawnika bądź ubieganie się o obrońcę z urzędu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ta druga kategoria prawników nie przykłada się wystarczająco dobrze do spraw. Dlatego zdecydowanie lepiej ubiegać się o obrońcę z wyboru. Wiele kancelarii prawnych podejmuje się każdego rodzaju spraw – nawet tych najcięższych gatunkowo. Od niedawna radca prawny może występować w procesie w charakterze obrońcy. Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z jego usług, ponieważ oprócz wnikliwej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego radca doskonale zna procedurę karną i przepisy prawa materialnego. Bez większych problemów upora się on z przedstawieniem sądowi podstawy dowodowej z korzyścią dla swojego klienta. Ponadto wniesie on niezbędne wnioski tak, aby zostało uchylone tymczasowe aresztowanie bądź inne środki zapobiegawcze.

Radca prawny w sporze z bankiem

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się skierować na drogę sądową sprawę swojego kredytu gotówkowego. Dochodzi do tego szczególnie wtedy, gdy został on udzielony w walucie obcej. Wysokość marży jest tak wysoka, że konieczne wydaje się przewalutowanie kredytu. Niestety, instytucje bankowe rzadko pozwalają klientom na taki manewr. Dlatego niezbędne jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie. Na taką batalię nie warto wybierać się samodzielnie – konieczne jest zaangażowanie prawnika. Taka osoba dysponuje rozległą wiedzą z zakresu prawa bankowego, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, które są stosowane do danej umowy kredytowej. Radca prawny może występować jako profesjonalny pełnomocnik w takich sprawach. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo, aby prawnik mógł przejść do działania. Przede wszystkim wyczerpie on procedurę pojednawczą, po której można skierować sprawę do sądu w ramach powództwa cywilnego. W trakcie rozprawy powoła się on na korzystne rozstrzygnięcia, które zapadły w sprawach podobnych.

Solidny radca prawny

W dobie internetu porad prawnych coraz częściej udziela się przez internet. Trzeba przyznać, że taka możliwość zasługuje na pełną aprobatę. Przede wszystkim wielu interesantów nie posiada wystarczającej ilości wolnego czasu, aby pójść do kancelarii. Ponadto osoby, które są znacząco oddalone od miejsca wykonywania pracy prawników, nie muszą ponosić dużych kosztów dojazdu. W przypadku, gdy sprawa jest mało zawiła, radca prawny bezzwłocznie udzieli odpowiedzi na temat danego zagadnienia prawnego. Zostaną wskazane wszelkie możliwości, jakimi dysponuje klient. Dzięki temu będzie on mógł skutecznie bronić swoich praw. Ponadto w przypadku, gdy okaże się konieczne napisanie jakiegokolwiek wniosku, radca od razu przystąpi do pracy. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa procesowego za pomocą internetu. Wachlarz usług świadczonych przez prawników jest znaczny, dlatego każda osoba, która popadła w konflikt z prawem bądź ma zostać stroną procesu cywilnego, w bardzo szybkim czasie zyska profesjonalną pomoc.

Radca prawny biegły w zamówieniach publicznych

Przetargi, aukcje oraz inne tryby zamówień publicznych cechują się dużym stopniem zawiłości. Sprawia to, że oferenci mają niejednokrotnie problem ze stwierdzeniem, czy spełniają specyfikację zamówienia. Warto jednak zaznaczyć, że większość z nich zatrudnia w swoich firmach prawników. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za sprawne i bezproblemowe dostosowanie oferty do wymagań zamawiającego. Dlatego w każdej sytuacji, gdy dana firma pretenduje do przetargu, powinna skonsultować ofertę ze swoim prawnikiem. Tylko wtedy istnieje szansa, że oferta nie zostanie odrzucona ze względów formalnych. Radca prawny posiada wnikliwą wiedzę na temat zamówień publicznych oraz wszelkich trybów, które są stosowane. Dzięki temu w bardzo szybkim czasie określi, czy oferta, która ma być złożona, spełnia warunki specyfikacji oraz jest przystępna dla zamawiającego. Możliwe będzie skorygowanie ewentualnych nieścisłości tak, aby wniosek o przystąpienie do przetargu czy aukcji nie został wstępnie odrzucony z powodu uchybień formalnych.

Skuteczny radca prawny

Zaległości z faktur mogą znacząco osłabić sytuację finansową przedsiębiorcy. Konieczne jest przecież stałe uzyskiwanie środków obrotowych, dzięki którym możliwe jest bieżące prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego w przypadku, gdy kontrahenci opóźniają się z zapłatą należności, warto zasięgnąć porady prawnika. Obecnie w obrocie występują liczne instrumenty, dzięki którym możliwa jest szybka windykacja długu. Radca prawny od spraw wierzycielskich błyskawicznie upora się z licznymi wnioskami formalnymi, które muszą zostać złożone przed wszczęciem procedury sądowej. Przede wszystkim niezbędne jest przedwstępne wezwanie dłużnika do zapłaty w terminie czternastu dni. Jeżeli nie zastosuje się on do pisma, możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty w sądzie. Dokument ten można następnie skierować do komornika, który ściągnie należność. Jest to bardzo wygodny sposób na uzyskanie środków pieniężnych, jednak udział prawnika w całej procedurze wydaje się konieczny. Trzeba przecież wszelkie wnioski wnieść we właściwych terminach i w przypisanej prawem formie.

Radca prawny od nieruchomości

Znalezienie dobrego mieszkania to dopiero początek – konieczne jest przejście długiej procedury formalnej, aby nabyć własność nieruchomości. W tym celu należy podpisać umowę z dotychczasowym właścicielem, opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz zmienić wpis w księdze wieczystej. Dla laika są to czynności niezwykle trudne. Dlatego niezwykle często w takich transakcjach pośredniczą prawnicy. Takie osoby są doskonale przygotowane do zawierania umów i dokonywania innych działań na rzecz klienta. W takich sytuacjach radca prawny działa jedynie w granicach pełnomocnictwa. Sprawia to, że może on podjąć jedynie takie czynności, do jakich upoważnił go klient. Ponadto prawnicy muszą zawsze działać w interesie swojego klienta. W tym celu często podejmują się negocjowania umowy z kontrahentem tak, aby jego mocodawca mógł oszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Ponadto w postępowaniu wieczystoksięgowym radca sprawdzi się w trakcie składania wniosków dowodowych oraz zbieraniu dokumentów, które mają znaczenie dla stanu prawnego nieruchomości.

Kompetentny radca prawny

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą być wyposażane w majątek trwały. To on stanowi podstawę działalności firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo dopiero jest zakładane, na wspólnikach czy akcjonariuszach ciąży obowiązek wniesienia udziałów. Z uzyskanych kwot kupuje się wszelkie środki trwałe, które są niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej czy usługowej. Warto jednak nadmienić, że wszelkie transakcje tego typu powinny być dokładnie ujęte w dokumentach firmy. Jak powszechnie wiadomo, zajmują się tym księgowi w porozumieniu z prawnikami.Ta druga kategoria pracowników pełni kluczową rolę, ponieważ dbają oni o zgodność dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami. Radca prawny ma za zadanie bronić praw swoich klientów w przypadku, gdy osoby trzecie będą dochodziły nienależnych im świadczeń. W tym celu prawnicy często występują na drogę sądową, czasami jednak możliwe jest porozumienie mediacyjne. W każdej sytuacji warto korzystać z usług rzetelnych prawników, ponieważ nikt tak dobrze jak oni nie zna się na obrocie prawnym.