Archive for Listopad, 2017

Sprawdzony radca prawny

Prowadzenie firmy budowlanej wiąże się z koniecznością dopełniania szeregu spraw formalnych, które są wymagane przez organy państwowe. Niestety, uzyskanie pozwolenia na budowę nie zatrzymuje całej procedury biurokratycznej. Ponadto w przypadku, gdy dana osoba nie dysponuje odpowiednią wiedzą fachową z zakresu prawa budowlanego, niezwykle ciężko jest znaleźć jej samodzielnie rozwiązanie swojego problemu. Z pomocą przychodzą prawnicy. Są to osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w bataliach sądowych z udziałem organów administracji publicznej. Rzetelny radca prawny upora się z każdą sprawą – wystarczy dać mu odpowiednio dużo czasu. Warto zwrócić uwagę na specjalizację danego prawnika – może się okazać, że doskonale sprawdzi się on w innych sprawach, które aktualnie się toczą. Radcowie są wszechstronni, dlatego warto wykorzystywać ich kompleksowe umiejętności w każdej sytuacji, gdy potrafi on pomóc. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne sfinalizowanie wielu spraw i transakcji, które do tej pory zakłócały spokój przedsiębiorcy.

Efektywny radca prawny

W trakcie pobytu poza granicami kraju może okazać się konieczne stawiennictwo przed polskim sądem. Jeżeli strona nie wskaże w odpowiednim terminie swojego pełnomocnika, zostanie ustanowiony dla niej kurator. Jest to sytuacja niezwykle niekorzystna, ponieważ może on podejmować dla strony wszelkie czynności, także te, które są dla niej niekorzystne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest skontaktować się telefonicznie z prawnikiem, który prowadzi kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny stawi się na każde wezwanie sądu i będzie rzetelnie reprezentował interesy mocodawcy. Ponadto będzie on mógł podejmować w kraju takie czynności jak wszczęcie postępowania czy wniesienie apelacji. Wszelkie pisma sądowe będą kierowane na adres jego kancelarii. Dzięki temu klient będzie mógł być spokojny o swoją sytuację prawną. Radca podejmie wszelkie czynności, które są niezbędne dla jego klienta. Osoba ta nie będzie musiała przyjeżdżać do kraju, aby udzielić mu pełnomocnictwa – w zupełności wystarczy wysłanie jego odpisu drogą elektroniczną.

Radca prawny na sprawę rozwodową

Wszelkie sprawy rozwodowe toczą się przy drzwiach zamkniętych. Taki stan rzeczy uwarunkowany jest tym, że na wierzch wychodzą tajemnicze dotychczasowych małżonków. Takie sprawy są bardzo skomplikowane, dlatego niewielu ludzi decyduje się na samodzielne prowadzenie procesu. Przeważnie obydwie strony występują razem z adwokatem bądź radcą prawnym. Są to prawnicy, którzy po dogłębnej analizie stanu faktycznego są w stanie wskazać wszelkie uchybienia, których w trakcie trwania pożycia małżeńskiego dopuściła się strona przeciwna. Dobry radca prawny jest w stanie przekonać sąd, że jego klientowi należą się alimenty bądź prawo do mieszkania. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie w coraz większej liczbie rozwodów dochodzi do porozumienia już na etapie postępowania mediacyjnego. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie mało burzliwego procesu, w którym nie orzeka się o winie za rozkład pożycia. Jednak nawet na etapie mediacji warto regularnie współpracować z prawnikiem, który pouczy o wszelkich możliwościach dochodzenia praw.

Radca prawny przy dochodzeniu alimentów

Obowiązek alimentacyjny nie zawsze jest wykonywany. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędne wydaje się dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Duże znaczenie przypisuje się obecnie powództwu o zabezpieczenie. Polega ono na tym, że nawet w trakcie postępowania osoba uprawniona do alimentów może otrzymywać świadczenia od swojego przeciwnika procesowego. Ponadto w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od przyjęcia do swojego mieszkania uprawnionego, możliwe jest uzyskanie pozytywnego postanowienia sądu w tym przedmiocie. O takie przywileje może wystąpić radca prawny będący pełnomocnikiem strony w procesie. Zadba on o to, żeby pisma inicjujące postępowanie oraz wnioski zabezpieczające zostały należycie uargumentowane, opłacone oraz trafiły do sądu we właściwym czasie. Prowadzenie procesu razem z pełnomocnikiem jest znacznie łatwiejsze. Ponadto warto wskazać, że obecnie prawnicy dysponują szeroką wiedzą na temat przedmiotu procesu. Dzięki temu mogą skutecznie bronić praw swoich klientów w sądzie.

Radca prawny do podważenia testamentu

W obowiązującym porządku prawnym istnieją możliwości obalenia niegodziwego testamentu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie powinny podlegać wydziedziczeniu. Mowa tu przede wszystkim o małżonku spadkodawcy oraz jego dzieciach. W przypadku, gdy testament został sporządzony w złych intencjach, można podważać jego autentyczność. Stwierdzenie braków formalnych jest szczególnie łatwe wtedy, gdy w procesie występuje radca prawny. Taka osoba posiada znamienite przygotowanie do takich spraw. Nie od dziś wiadomo, że sprawy spadkowe stanowią większość postępowań na wokandzie. Dobry prawnik jest w stanie nie tylko wykazać nieautentyczność testamentu, ale również zanegować jego poszczególne postanowienia. Dzięki temu osoba, której należałby się spadek, ma możliwość rzeczywistego dochodzenia swoich spraw. Radca zadba o to, żeby postępowanie sądowe przeprowadzone zostało bez zbędnej zwłoki. Ponadto w przypadku, gdy wyrok sądu będzie niekorzystny dla klienta, wniesiona zostanie apelacja, która uwzględni wszelkie przyczyny odwoławcze.

Perfekcyjny radca prawny

Nabycie spadku może wydawać się bardzo skomplikowane, w szczególności w przypadku, gdy krąg spadkobierców nie jest do końca znany. Należy zabiegać o to, żeby został on jak najszybciej ustalony. Wtedy możliwe będzie podjęcie szeregu działań, które będą zmierzały do jak najszybszego zasądzenia należności. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie nie ma większych problemów z uzyskaniem korzystnego wyroku. Problem pojawia się wtedy, gdy o masę spadkową zaczynają walczyć osoby uprawnione do zachowku, a pominięte w testamencie. Wtedy pomóc może jedynie radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Zadba on o to, żeby okoliczności, przez które prawowici spadkobiercy zostali pominięci, zostały przedstawione w sądzie. Wtedy sędzia będzie mógł stwierdzić, czy przesłanki, jakimi kierował się spadkodawca, zasługują na uwzględnienie. W każdej jednak sytuacji prawnik może wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji. Sprawia to, że występowanie z profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym może okazać się dla klienta bardzo korzystne.

Umiejętny radca prawny

Immisje polegają na negatywnym oddziaływaniu na grunt sąsiedni. Mogą być one bardzo uciążliwe, a jedynym sposobem na ich pozbycie się jest droga prawna. Wcześniej należy wyczerpać możliwości postępowania ugodowego. Jeżeli jednak nie dojdzie do porozumienia, konieczne jest wytoczenie powództwa cywilnego o zaprzestanie naruszania prawa. Aby zrobić to skutecznie, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem. Będzie on w stanie napisać pozew, który wyczerpie wszelkie elementy stanu faktycznego. Radca prawny doskonale poradzi sobie z doborem argumentacji, która przekona sąd o racji jego klienta. Może nawet okazać się, że zapatrywanie prawnika będzie na tyle celne, że sąd poprzestanie na wydaniu postanowienia w danej sprawie. Jeżeli uciążliwy sąsiad się do niego zastosuje, nie będzie konieczne prowadzenie długotrwałego i żmudnego procesu cywilnego. Warto jednak pamiętać, że stan utrwalony w wyroku sądowym cieszy się dużo większym stopniem pewności. Dlatego w przypadku, gdy sąsiad nadal dopuszcza się immisji, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika w celu wykonania wyroku.

Radca prawny a adwokat

W dzisiejszej Polsce po ukończeniu studiów prawniczych można legalnie ubiegać się o aplikację, która umożliwia pracę w pięciu prawniczych zawodach: jako adwokat, radca prawny, prokurator, sędzia lub komornik. O ile w przypadku ostatnich trzech profesji ich zadania wydają się zupełnie od siebie różnić, to zawody radcy prawnego i adwokata są bardzo do siebie podobne. Od 1 lipca 2015 roku radca może występować w sądzie jako pełnomocnik w procesie karnym, czyli tam, gdzie do tamtej pory wyłączność mieli przedstawiciele zawodu adwokata. Radca prawny miał początkowo zajmować się przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, doradztwem prawnym, aczkolwiek z biegiem czasu zaczął dostawać coraz więcej kompetencji. Dzisiaj przedstawiciele tej grupy zawodowej w porównaniu do adwokatów nie mogą zajmować się tylko zagadnieniami związanymi z prawem pracy. Jest to ostatni bastion, który oddziela oba zawody. Specjaliści twierdzą, że to najwyższy czas, aby połączyć obie profesję pod jednym wspólnym berłem, ponieważ dzisiaj działają oddzielne izby adwokackie i radcowskie. 

Radca prawny – występowanie przed sądami

Radca prawny to jeden z istniejących w Polsce zawodów, które wymagają ukończenia prawa na uniwersytecie lub innej szkole wyższej. Osoby pracujące w tej profesji trudnią się przede wszystkich udzielaniem porad prawnych, konsultacją prawną związaną z wejściem w życie nowych przepisów. Radca prawny może występować również we wszystkiego rodzaju sądach jako pełnomocnik. Od 2015 roku może to czynić również w wypadku postępowania karnego, wcześniej instytucja ta przeznaczona była tylko i wyłącznie dla adwokatów. Jest to zdecydowanie krok milowy w kierunku połączenia tych dwóch przedmiotów pod jedną egidą. Radca prawny, zanim zacznie wykonywać swój zawód, musi zdać trudny egzamin składający się z pięciu części, a w nich pytań z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i gospodarczego. Radców prawnych, w odróżnieniu od adwokatów nie obowiązuje prawo pracy, dlatego z tej dziedziny teoretycznie nie muszą posiadać żadnych kwalifikacji. Egzamin ten jest egzaminem państwowym. Poprzedza je trzyletnia aplikacją, którą odbywa się po ukończeniu prawa. 

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa? Pomoże radca prawny

Często zdarza się, że mimo tego, iż staramy się być prawymi ludźmi, żyjemy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, potrzebujemy pomocy prawnej. Nierzadko nie wynika to z naszej winy, ale na przykład z winy partnera, sąsiada itp. Jeśli nie jesteśmy biegli w ustawach i najzwyczajniej w świecie nie znamy dobrze prawa polskiego, pomóc nam może radca prawny. Możemy z jego strony liczyć na poradę, co w danej sytuacji zrobić. W odróżnieniu od adwokata jednak, radca prawny nie może nas reprezentować i bronić w sądzie w sprawach karnych. Dobry radca prawny na pewno jednak udzieli nam takich wskazówek, które pozwolą nam wyjść z danej sprawy obronną ręką. Radcą prawnym może zostać tylko i wyłącznie taka osoba, która ukończyła studia prawnicze, więc nie musimy martwić się o to, czy wybrany przez nas radca prawny posiada odpowiedni poziom wiedzy i odpowiednie kompetencje. Jesli potrzebujemy radcy prawnego możemy poszukać go w kancelariach prawnych oraz urzędach, czasami radca prawny prowadzi też własną działalność – wtedy można go poszukać na przykład przez internet.